Порядок

визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів

1 . Загальні положення

1.1. Результат, отриманий учасником зовнішнього незалежного оцінювання (далі — ЗНО) з певного предмета, — це кількісна оцінка рівня його навчальних досягнень (далі - оцінка), що визначається на основі сучасних науково обгрунтованих методів педагогічного вимірювання.
1.2. Оцінка результатів учасника ЗНО визначається за 100-бальною шкапою (числа інтервалу від 100 до 200 балів, з кроком, що дорівнює 0,5 бала; далі - шкала [100-200] балів) та за шкалою від 1 до 12 балів (цілі числа від 1 до 12; далі - 12-бальна шкала) на основі кількості балів, набраних учасником ЗНО за виконання тесту (суми балів за виконання кожного тестового завдання).
1.3 Оцінка результатів учасника ЗНО за шкалою [100-200] балів є
рейтинговою й визначається окремо з кожного предмета тестування.
1.4 Оцінки за рейтинговою шкалою використовуються для проведення
конкурсного відбору вступників до вищих навчальних закладів.
1.5. Оцінка результатів учасника ЗНО за 12-бальною шкалою є
критеріальною й визначається окремо з кожного предмета тестування,
1.6. Оцінки за критеріальною шкалою використовуються для
зарахування результатів тестування з відповідних предметів як державної
підсумкової атестації, що проводиться в загальноосвітньому навчальному
закладі.
1.7. Оцінка за 12-бальною шкалою виставляється за результатами
виконання всього тесту (субтесту з історії України).
1.8. Визначення результатів учасників тестування здійснюється за
процедурами, які унеможливлюють ідентифікацію їхніх робіт.
1.9. Персоніфікація результатів (декодування робіт) здійснюється після
завершення обробки бланків відповідей усіх учасників ЗНО, обчислення
тестових балів, визначення результатів за шкалою [100-200] балів і 12-
бальною шкалою оцінювання.

2. Типи тестових завдань та їх оцінювання

2.1. Тести зовнішнього незалежного оцінювання містять завдання таких
типів:
2.1.1. Завдання, що передбачають вибір однієї правильної відповіді з групи запропонованих варіантів відповідей (тип А).
2.1.2.. Завдання з короткою відповіддю у вигляді слова (тип В]) 2.1.З. Завдання з короткою відповіддю у вигляді числа (тип 82).
2.1.4. Завдання на встановлення відповідності (логічних пар) між елементами двох списків (тип В3).
2.1.5. Завдання на визначення правильної послідовності дій, подій, об’єктів тощо (тип В4).
2.1.6. Завдання з розгорнутою відповіддю в довільній формі, наприклад, розв’язок математичної задачі з обґрунтуванням, власне висловлення за поданою структурою (з української мови), власне висловлення за поданою комунікативною ситуацією (з іноземних мов) тощо (тип С).
2.2. Відповіді учасників тестування на завдання типу А і В у бланку
відповідей оцінюються з використанням програмно-апаратних засобів.
Відповіді на завдання типу С оцінюються екзаменаторами.
23. Оцінювання тестових завдань різного типу здійснюється за такими схемами:
2.3.1. Завдання на вибір однієї правильної відповіді типу А оцінюється за
схемою:
1 бал, якщо вибрано правильну відповідь;
0 балів, якщо вибрано неправильну відповідь, або вибрано більше однієї
відповіді, або відповіді не надано.
2.3.2. Завдання типу ВІ (з короткою відповіддю) оцінюється за схемою:
1 бали, якщо дано правильну відповідь;
0 балів, якщо дано неправильну відповідь, або відповіді не надано.. 2.33. Завдання типу В2 (з короткою відповіддю) оцінюється за схемою:
2 бали, якщо дано правильну відповідь;
0 балів, якщо дано неправильну відповідь, або відповіді не надано.
2.3.4. Завдання типу В3 (на встановлення відповідності) оцінюється за схемою:
1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару);
0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари, або відповіді не надано.

2.3.5. Завдання типу В4 (на визначення правильної послідовності дій) оцінюється за схемою:
2 бали, якщо правильно вказано порядок усіх подій;
1 бал, якщо вказано частково правильний порядок, при якому неправильно вказано порядок лише двох послідовних подій;
О балів, якщо надано інший варіант відповіді, або відповіді не надано.
2.4. Завдання типу С перевіряють два екзаменатори за критеріями
оцінювання, затвердженими наказом директора Українського центру
оцінювання якості освіти. Бали виставляються в спеціально відведеній
частині бланка Б.
2.5. Робота екзаменаторів регламентується відповідними інструктивними
матеріалами, які затверджуються директором Українського центру
оцінювання якості освіти.

3. Схеми розрахунку кількості тестових балів учасників зовнішнього
незалежного оцінювання

3.1. Тестовий бал учасника ЗНО обчислюється як арифметична сума всіх
набраних балів за кожне виконане завдання тесту.
3.2. Тестовий бал учасника ЗНО розраховується після сканування
бланків відповідей А і Б, їх автоматичної обробки, за допомогою
комп’ютерної програми відповідно до схем оцінювання різних типів завдань,
зазначених у п. 2.3.
3.3. Відповіді на тестові завдання типу А і В та схеми оцінювання
відкритих тестових завдань оприлюднюються на сайті Українського центру
оцінювання якості освіти не пізніше трьох діб після проведення тестування.
3.4. Приклади правильних відповідей на завдання типу С та критерії їх
оцінювання оприлюднюються на сайті Українського центру оцінювання
якості освіти не пізніше двох тижнів після проведення тестування.

4. Побудова шкали [100-200] балів

4.1. Оцінка учасника зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою
[100-200] балів є рейтинговою, що визначається місцем результату (його
рейтингом) серед інших учасників.
4.2. Оцінка за шкалою [100-200] балів розраховується на основі тестових
балів учасника зовнішнього незалежного оцінювання за допомогою
комп’ютерних програмних засобів.
4.3. Шкала[100-200] балів оцінювання :
- є наближеною до еталонної шкали з середнім значенням результатів із кожного предмета;

- є стандартизованою, розподіл учасників за цією шкалою є приблизно
однаковим незалежно від предмета тестування;
- є рейтинговою, учасник тестування, який набрав з даного предмета
більше тестових балів, матиме за цією шкалою оцінку не нижчу ніж той, хто
набрав з даного предмета меншу кількість балів;
- є справедливою, учасники тестування, що набрали однакову кількість
тестових балів з даного предмета, матимуть за цією шкалою однакову оцінку;
- забезпечує більшу роздільну здатність тих оцінок, значення яких наближені до кінців інтервалу (100 І 200 балів).
4.4. Переведення тестового бала учасника зовнішнього незалежного
оцінювання г в оцінку за шкалою [100-200] балів здійснюється на основі
еквіпроцентильного перетворення тестових балів у бали за еталонною
шкалою з середнім значенням 150 балів і середньоквадратичним відхиленням
20 балів;
4.5. Переведення тестового балу учасника тестування г в оцінку за
шкалою [100-200] балів відбувається за допомогою таблиці Т(г), в основу
якої покладено метод еквіпроцентилів.
4.6. Таблиця Т(г) будується за таким алгоритмом:
4.6.1. Тестовому балу 0 має відповідати 100 балів за шкалою [100-200]
балів, з подальшого розгляду вилучаються роботи учасників з нульовими
тестовими балами: Т(0)=100;
4.6.2. Кожному тестовому балу г, відмінному від 0, має відповідати
оцінка 5і за шкалою [100-200] балів: Т(г)=&.
4.6.3.ОцІнка $ обчислюється як найближче число з одним знаком після десяткової коми, що не менше числа х, для якого процентний ранг еталонного розподілу дорівнює процентному рангу значення г тестового балу для розподілу оцінок учасників ЗНО;
4.7. Таблиці переведення тестових балів в оцінки за шкалою [100-200]
балів для кожного предмета затверджуються директором і розміщуються на
сайтІ Українського центру оцінювання якості освіти.

5. Побудова 12-бальної шкали

5.1. Оцінка учасника ЗНО за 12-бальною шкалою є критеріальною і
вказує на відповідність навчальних досягнень учасника тестування вимогам
навчальних програм та критеріям оцінювання з відповідних предметів.
5.2. Оцінка за 12-бальною шкалою виставляється за результатами
виконання учасником ЗНО тестів з усіх предметів ЗНО (за винятком тесту з
Історії України) для зарахування цієї оцінки як результату державної
підсумкової атестації випускників загальноосвітніх навчальних закладів.
5.3. Оцінка за 12-бальною шкалою визначається за допомогою
комп’ютерних програмних засобів на основі спеціальної перерахункової
таблиці тестових балів за предметний тест або субтест (Історія України).
5.4. Таблиці перерахунку тестових балів в оцінки за 12-бальною шкалою
з усіх предметів тестування складаються екзаменаційною комісією ЗНО на
основі методів критеріальних педагогічних вимірювань з урахуванням вимог
на вимоги загальноосвітніх навчальних програм.
5.6. Таблиці перерахунку тестових балів в оцінки за 12-бальною шкалою
з усіх предметів зовнішнього незалежного оцінювання затверджуються
директором і публікуються на сайті Українського центру впродовж однієї
доби після їх затвердження.
5.7. Діяльність екзаменаційної комісії ЗНО регламентуються
Положенням про екзаменаційну комісію зовнішнього незалежного
оцінювання, що затверджується наказом директора Українського центру
оцінювання якості освіти.

Взято з офіційного сайту УЦОЯО

http://www.testportal.gov.ua/index.php/text/doc/