ГОЛОВНА 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Київського національного лінгвістичного університету в 2009 році

Розглянуто на засіданні приймальної
комісії Київського національного
лінгвістичного університету
"23" жовтня 2008 р.
(протокол № 3)

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. До Київського національного лінгвістичного університету приймаються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

2. Громадяни України мають право на безоплатну освіту в Університеті незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин, їм гарантується здобуття на конкурсній основі вищої освіти всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів за кошти державного бюджету в межах вимог державних стандартів, якщо вищу освіту за цим освітньо-кваліфікаційним рівнем громадянин здобуває вперше.
Громадяни України, які за станом здоров'я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) в Університеті.

3. Прийом до Університету здійснюється для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра.

4. До участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра допускаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.
Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра здійснюється на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.
Прийом на підготовку за кошти фізичних (юридичних) осіб фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра здійснюється також на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

5. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (із змінами), постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні" (із змінами) та від 05.08.1998 р. № 1238 "Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів", Указів Президента України від 25.03.1994 р. № 112 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та від 03.06.1994 р. № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова". Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення.
При прийомі на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста, магістра осіб, які подають документ про здобутий в іноземних державах освітньо-кваліфікаційний рівень, обов'язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.
Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до Університету за напрямами підготовки галузей знань "гуманітарні науки", "соціально-політичні науки" користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання з кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з кількістю балів вступних випробувань на власний вибір відповідно до п.16 Умов прийому до вищих навчальних закладів України від 02.09.2008 р. № 802.
При вступі на напрями підготовки "право", "менеджмент і адміністрування" іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено Університетом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

6. Прийом до Університету на всі освітньо-професійні програми підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання.

7. Фінансування підготовки фахівців в Університеті здійснюється:
   - за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;
   - за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;
   - за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
Обсяги прийому на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра, спеціаліста та магістра за рахунок видатків державного бюджету визначаються щороку Міністерством освіти і науки України з урахуванням видатків державного бюджету.
Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі в конкурсі відповідно до встановленої Університету квоти.

8. З метою вирішення кадрових проблем регіонів при вступі до Університету організовується цільовий прийом:
   - відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (із змінами), особи з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами, зараховуються поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче 124 балів з непрофільних та профільних предметів за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів;
   - на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 р. № 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості"(із змінами) - за квотою прийому сільської молоді на поточний навчальний рік, яку Університету кожного року доводить Міністерство освіти і науки України.
Місця для цільового прийому виділяються в межах обсягу підготовки за державним замовленням, але їх кількість не повинна перевищувати 25% з кожного напряму підготовки. З напрямів підготовки, які передбачають присвоєння кваліфікації вчителя, - не більше 50%.
Університет не укладає угод на підготовку кадрів за державним замовленням, якщо це не передбачено законодавством України.

9. Вступники особисто подають заяву про вступ до Університету, в якій вказують напрям підготовки (спеціальність - у разі вступу на навчання за програмами спеціаліста, магістра), форму навчання.
До заяви вступник додає:
   - документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;
   - медичну довідку за формою 086-о (оригінал або її завірену копію);
   - сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або завірені копії) із загальноосвітніх предметів, що відповідають переліку вступних випробувань і визначені Правилами прийому до Університету, для участі в конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки;
   - карту імунізації ф-О-63-1/0 з повним переліком профілактичних щеплень проти окремих інфекційних хвороб;
   - 6 фотокарток розміром 3х4 см;
   - копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
   - копію першої сторінки паспорта.
Усі копії документів завіряються за оригіналом Університетом або в установленому порядку.
Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, оригінал сертифіката (сертифікатів) та оригінал медичної довідки за формою 086-о (при поданні їх копій) вступник пред'являє особисто.
Особи, які вступають до Університету на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали договори з Університетом відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
Інші документи подаються вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені чинним законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими нормативно-правовими актами, одночасно з вищеназваними документами.
Абітурієнти, які мають бажання вступити до Університету на договірній основі, укладають договір (контракт) на підготовку з гарантією повної компенсації витрат на навчання. Договори укладаються як з підприємствами, організаціями, установами, так і з фізичними особами.
Договір укладається у п'ятиденний термін після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання на контрактній основі. У випадку неукладання договору в зазначений термін абітурієнт втрачає право на зарахування до Університету.

10. Для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра вступники, які атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури з результатами оцінювання знань у поточному році.
Для осіб, які не вивчали української мови та літератури, приймальна комісія Університету встановлює вступне випробування з російської мови за умови, що оцінка з цієї мови виставлена в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

11. З усіх напрямів підготовки профілюючим предметом є іноземна мова.

12. Зараховуються до Університету за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче 124 балів з непрофільних та профільних предметів за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів:
   - учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є предмет, зазначений у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, з якого вони були учасниками олімпіад;
   - призери (особи, нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є предмет, з якого вони є призерами олімпіад.
Якщо число поданих заяв від учасників міжнародних олімпіад, призерів ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсів фахової майстерності та ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України на певний напрям підготовки (спеціальність) перевищує 50% від обсягу державного замовлення, доведеного Університету на цей напрям підготовки (спеціальність), зарахування за рішенням приймальної комісії проводиться за сумою балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти.

13. Дія пункту 12 стосовно учасників та призерів олімпіад і конкурсів поширюється відповідно тільки на учасників та призерів олімпіад, що проводилися Міністерством освіти і науки України, які під час проведення олімпіад (конкурсів) навчались у 2008/2009 навчальному році в 11-х, 12-х класах старшої школи та на випускних курсах професійно-технічних навчальних закладів.

14. Поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях відповідно до п.16 Умов прийому до вищих навчальних закладів України від 02.09.2008 р. № 802) не нижче встановленого цими Правилами рівня зараховуються:
   - особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;
   - діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а також особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років;
   - інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю);
   - особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
   - діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків;
   - члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві "Шахта імені О.Ф.Засядька", згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 р. № 6 "Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників".

15. За наслідками співбесіди зараховуються до Університету особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право.
Програму співбесіди із зазначеною категорією затверджує голова приймальної комісії.
Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у загальному конкурсі за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче 124 балів за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів.

16. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час, ті, знання яких було оцінено балами, нижче встановленого рівня (менше 124 балів за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів), а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсі не допускаються.

17. Для конкурсного відбору вступників зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти (за шкалами оцінювання від 100 до 200 балів).
Приймальна комісія Університету допускає до участі в конкурсі щодо вступу на навчання вступників, які подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з відповідних загальноосвітніх дисциплін з результатами оцінювання їх знань у поточному році не нижче 124 балів з кожного предмета.
Вступники, які до заяви про вступ на навчання додають сертифікати з кількістю балів нижче встановленого рівня, до участі в конкурсі не допускаються.
Перелік сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань) визначається цими Правилами прийому.
Категорії вступників з числа громадян України, які здобули повну загальну середню освіту за межами України, військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та державної спеціальної служби транспорту, звільнених з військової служби у 2009 р., військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір - з кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з кількістю балів вступних випробувань, із загальноосвітніх предметів, визначених цими Правилами прийому до Університету.
Категорії осіб з обмеженими фізичними можливостями (інваліди 1 та 2 груп, діти-інваліди) за бажанням беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір - з кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з кількістю балів вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, визначених Правилами прийому до Університету за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів.

18. Особи, допущені приймальною комісією до участі в конкурсі щодо зарахування на навчання, беруть участь у конкурсі з урахуванням кількості балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти, та/або кількості балів фахових вступних випробувань з предметів, визначених цими Правилами для вступу на певний напрям підготовки (спеціальність), якщо інше не передбачене законодавством України та пунктами 16, 18, 21, 22, 24 Умов прийому до вищих навчальних закладів України від 02.09.2008 р. № 802.
Оцінювання знань вступників на фахових вступних випробуваннях Університету здійснюється за 100-бальною шкалою від 100 до 200 балів. Абітурієнти, знання яких було оцінено балами, нижче встановленого рівня - менше 124 балів за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів, до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсі не допускаються.
За інших рівних умов (набрали однаковий конкурсний бал) переважне право на зарахування до Університету мають:
   - особи, яким Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (із змінами) надане таке право;
   - особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 р. № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді";
   - особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 р. № 849 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року "Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році";
   - випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю;
   - особи, які проживають на території населеного пункту, якому в установленому порядку надано статус гірського;
   - особи, які мають більшу кількість балів у сертифікаті з іноземної мови Українського центру оцінювання якості освіти;
   - особи, які мають вищий середній бал документа про загальну середню освіту.

19. Відповідно до суми набраних балів за окремим конкурсом зараховуються на навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра:
   - на цільові місця особи, які мають цільове направлення згідно з постановою Кабінету Міністрів від 29.06.99 № 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості" (із змінами);
   - на цільові місця особи, які мають цільове направлення згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

20. За рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування до Університету понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які не спроможні відвідувати Університет, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.


21. Рішення приймальної комісії про зарахування до складу студентів приймається на її засіданні і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та ін.).
На підставі рішення приймальної комісії ректор Університету видає наказ про зарахування до складу студентів. Відомості про зарахованих доводяться до відома вступників за допомогою засобів наочної інформації.

22. Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або на декілька напрямів підготовки (спеціальностей) чи на різні форми навчання в Університеті, у п'ятиденний термін після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, а також за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, зобов'язані подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифіката (сертифікатів) до приймальної комісії університету, в якому вони вирішили навчатися за державним замовленням.
При вступі абітурієнта для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в Університеті або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти, медичної довідки зберігаються в університеті за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього терміну навчання.
Особи, які в установлений термін (п'ять днів) не подали до приймальної комісії оригіналів документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, утрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.
Для зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб вступник має право подати до приймальної комісії Університету завірені копії документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки за умови його одночасного навчання в Університеті або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною програмою і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються в Університеті протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, в якому зберігаються оригінали документів.
Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, в якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

23. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Університетом, розглядає апеляційна комісія Університету, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора.

24. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Університету. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування) до Університету чи іншого вищого навчального закладу IV рівня акредитації і не пройшли за конкурсом на навчання.

25. Роботи вступників, які не зараховані до Університету, зберігаються один рік, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних випробувань, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

26. Усі питання, пов'язані з прийомом до Університету, вирішуються приймальною комісією. Інформація про Правила прийому, ліцензійні обсяги прийому, а також щодо прийому за державним замовленням, у тому числі про кількість місць, що виділені для цільового прийому, своєчасно оприлюднюється засобами наочної інформації. Рішення приймальної комісії у встановлені терміни доводяться до відома вступників засобами наочної інформації.

II. ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ЗА НАПРЯМАМИ ПІДГОТОВКИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ "БАКАЛАВР"

ПРИЙОМ НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

1. Університет оголошує прийом на перший курс денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" з таких напрямів підготовки:
Напрям підготовки "філологія" ("мова та література"):
   - англійська мова та друга іноземна мова;
   - англійська мова, українська мова та література;
   - німецька мова та друга іноземна мова;
   - іспанська мова та друга іноземна мова;
   - французька мова та друга іноземна мова;
   - фінська мова та друга іноземна мова;
   - норвезька мова та друга іноземна мова;
   - нідерландська мова та друга іноземна мова;
   - шведська мова та друга іноземна мова;
   - китайська мова та друга іноземна мова;
   - японська мова та друга іноземна мова.
Напрям підготовки "філологія" ("переклад"):
   - англійська мова та друга іноземна мова;
   - німецька мова та друга іноземна мова;
   - іспанська мова та друга іноземна мова;
   - французька мова та друга іноземна мова;
   - італійська мова та друга іноземна мова;
   - новогрецька мова та друга іноземна мова;
   - китайська мова та друга іноземна мова;
   - японська мова та друга іноземна мова;
   - турецька мова та друга іноземна мова;
   - арабська мова та друга іноземна мова;
   - корейська мова та друга іноземна мова;
   - перська мова та друга іноземна мова;
   - мова гінді та друга іноземна мова.
Напрям підготовки "філологія" (прикладна лінгвістика).
Напрям підготовки "психологія".
Напрям підготовки "менеджмент".
Напрям підготовки "право".

2. Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" здійснюється за державним замовленням та на платній основі - за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

3. Прийом документів здійснюється з 30 червня по 29 липня 2008 р. у порядку, встановленому пунктом 9 (див. Розділ І. Загальні положення цих Правил).

4. Конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та вступні випробування в Університеті (для категорій вступників, які мають на це право відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України від 02.09.2008 р. № 802) проводяться з 30 липня по 1 серпня 2009 р.
Зарахування здійснюється не пізніше 10 серпня 2009 р.

5. При вступі на відповідний напрям підготовки абітурієнти подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти та/або складають вступні випробування в Університеті (якщо мають на це право відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України від 02.09.2008 р. № 802) з таких дисциплін:

Напрям підготовки "філологія" ("мова та література"):
   - (англійська мова та друга іноземна мова)
   - (англійська мова, українська мова та література)

   Українська мова та література
   Англійська мова

Напрям підготовки "філологія" ("мова та література"):
   - (німецька мова та друга іноземна мова)
   - (іспанська мова та друга іноземна мова)
   - (французька мова та друга іноземна мова)
   - (фінська мова та друга іноземна мова)
   - (норвезька мова та друга іноземна мова)
   - (нідерландська мова та друга іноземна мова)
   - (шведська мова та друга іноземна мова)
   - (китайська мова та друга іноземна мова)
   - (японська мова та друга іноземна мова)

   Українська мова та література

   Іноземна мова (англійська, німецька, французька чи іспанська)

Напрям підготовки "філологія" ("переклад"):
   - (англійська мова та друга іноземна мова)

   Українська мова та література
   Англійська мова

Напрям підготовки "філологія" ("переклад"):
   - (німецька мова та друга іноземна мова)

   Українська мова та література
   Німецька мова

Напрям підготовки "філологія" ("переклад"):
   - (французька мова та друга іноземна мова)

   Українська мова та література
   Французька мова

Напрям підготовки "філологія" ("переклад"):
   - (іспанська мова та друга іноземна мова)

   Українська мова та література
   Іспанська мова

Напрям підготовки "філологія" ("переклад"):
   - (італійська мова та друга іноземна мова)
   - (новогрецька мова та друга іноземна мова)
   - (китайська мова та друга іноземна мова)
   - (японська мова та друга іноземна мова)
   - (турецька мова та друга іноземна мова)
   - (арабська мова та друга іноземна мова)
   - (корейська мова та друга іноземна мова)
   - (перська мова та друга іноземна мова)
   - (мова гінді та друга іноземна мова)

   Українська мова та література

   Іноземна мова (англійська, німецька, французька чи іспанська)

Напрям підготовки "філологія"
(прикладна (комп'ютерна) лінгвістика)

   Українська мова та література
   Англійська мова

Напрям підготовки "психологія"

   Українська мова та література
   Англійська мова

Напрям підготовки "менеджмент"

   Українська мова та література
   Іноземна мова (англійська, німецька, французька чи іспанська)

Напрям підготовки "право"

   Українська мова та література
   Іноземна мова (англійська, німецька, французька чи іспанська)


6. Абітурієнти, які мають бажання вступити до Університету на договірній основі, укладають договір (контракт) на підготовку з гарантією повної компенсації витрат на навчання. Договори укладаються як з підприємствами, організаціями, установами, так і з фізичними особами.
Договір укладається у п'ятиденний термін після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання на контрактній основі. У випадку неукладання договору в зазначений термін абітурієнт втрачає право на зарахування до Університету.

ПРИЙОМ НА ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

1. Університет оголошує прийом на перший курс заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" з таких напрямів підготовки:
Напрям підготовки "філологія" ("мова та література"):
   - англійська мова;
   - німецька мова;
   - іспанська мова;
   - французька мова.
Напрям підготовки "філологія" ("переклад"):
   - англійська мова.
Напрям підготовки "менеджмент".
Напрям підготовки "право".

2. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" здійснюється за державним замовленням та на платній основі - за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

3. Прийом документів здійснюється з 30 червня по 29 липня 2009 р. у порядку, встановленому пунктом 9 (див. Розділ І. Загальні положення цих Правил).

4. Конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та вступні випробування в Університеті (для категорій вступників, які мають на це право відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України від 02.09.2008 р. № 802) проводяться з 30 липня по 1 серпня 2009 р.
Зарахування здійснюється не пізніше 10 серпня 2009 р.
Прийом документів, конкурс сертифікатів та вступні випробування в Університеті (для категорій вступників, які мають на це право відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України від 02.09.2008 р. № 802) можуть бути продовжені за рішенням приймальної комісії Університету. Зарахування здійснюється не пізніше 30 серпня 2009 р.

5. При вступі на відповідний напрям підготовки абітурієнти подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти та/або складають вступні випробування в Університеті (якщо мають на це право відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України від 02.09.2008 р. № 802) з таких дисциплін:

Напрям підготовки "філологія" ("мова та література"):
   - (англійська мова)

   Українська мова та література
   Англійська мова

Напрям підготовки "філологія" ("мова та література"):
   - (німецька мова)

   Українська мова та література
   Німецька мова

Напрям підготовки "філологія" ("мова та література"):
   - (французька мова)

   Українська мова та література
   Французька мова

Напрям підготовки "філологія" ("мова та література"):
   - (іспанська мова)

   Українська мова та література
   Іноземна мова (англійська, німецька, французька чи іспанська)

Напрям підготовки "філологія" ("переклад"):
   - (англійська мова)

   Українська мова та література
   Англійська мова

Напрям підготовки "менеджмент"

   Українська мова та література
   Англійська мова

Напрям підготовки "право"

   Українська мова та література
   Англійська мова


6. Абітурієнти, які мають бажання вступити до Університету на договірній основі, укладають договір (контракт) на підготовку з гарантією повної компенсації витрат на навчання. Договори укладаються як з підприємствами, організаціями, установами, так і з фізичними особами.
Договір укладається у п'ятиденний термін після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання на контрактній основі. У випадку неукладання договору в зазначений термін абітурієнт втрачає право на зарахування до Університету.

ПРИЙОМ ДО ЕКСТЕРНАТУ

1. Екстернат є особливою формою навчання осіб (екстернів), які мають відповідний освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень, для здобуття ними відповідного рівня вищої освіти шляхом самостійного вивчення навчальних дисциплін і складання заліків, екзаменів та проходження інших форм підсумкового контролю, передбачених навчальним планом Університету.
Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.12.1995 р. № 340 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.01.1996 р. № 1/1026.
Лекційні, практичні, семінарські та лабораторні заняття в екстернаті не проводяться, але екстерну за умови наявності вакантних місць та додаткової оплати може бути надана можливість відвідувати лекції і практичні заняття в Університеті та виконувати інші види навчальної роботи під керівництвом викладачів.

2. Прийом в екстернат здійснюється для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.
Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.
Нормативний зміст за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями визначаються стандартами вищої освіти. Тривалість екстернату не регламентується тривалістю навчання, визначеного навчальним планом.

3. Підготовка в екстернаті з усіх напрямів здійснюється на платній основі. Абітурієнти укладають договір (контракт) на підготовку з гарантією повної компенсації витрат на навчання. Договори укладаються як з підприємствами, організаціями, установами, так і з фізичними особами.
Договір укладається у п'ятиденний термін після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання на контрактній основі. У випадку неукладання договору в зазначений термін абітурієнт втрачає право на зарахування до Університету.

4. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" в екстернаті здійснюється за такими напрямами:
Напрям підготовки "філологія" ("мова та література"):
   - англійська мова та друга іноземна мова;
   - німецька мова та друга іноземна мова;
   - іспанська мова та друга іноземна мова;
   - французька мова та друга іноземна мова;
   - китайська мова та друга іноземна мова;
   - японська мова та друга іноземна мова.
Напрям підготовки "філологія" ("переклад"):
   - англійська мова та друга іноземна мова;
   - німецька мова та друга іноземна мова;
   - французька мова та друга іноземна мова;
   - італійська мова та друга іноземна мова;
   - новогрецька мова та друга іноземна мова;
   - китайська мова та друга іноземна мова;
   - японська мова та друга іноземна мова;
   - турецька мова та друга іноземна мова;
   - арабська мова та друга іноземна мова;
   - корейська мова та друга іноземна мова;
   - перська мова та друга іноземна мова.
Напрям підготовки "психологія".

5. Прийом документів здійснюється з 30 червня по 29 липня 2009 р. у порядку, встановленому пунктом 9 (див. Розділ І. Загальні положення цих Правил).

6. Конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та вступні випробування в Університеті (для категорій вступників, які мають на це право відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України від 02.09.2008 р. № 802) проводяться з 30 липня по 1 серпня 2009 р.
Зарахування здійснюється не пізніше 10 серпня 2009 р.
Прийом документів, конкурс сертифікатів та вступні випробування в Університеті (для категорій вступників, які мають на це право відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України від 02.09.2008 р. № 802) можуть бути продовжені за рішенням приймальної комісії Університету. Зарахування здійснюється не пізніше 30 серпня 2009 р.

7. При вступі на відповідний напрям підготовки абітурієнти подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти та/ або складають вступні випробування в Університеті (якщо мають на це право відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України від 02.09.2008 р. № 802) з таких дисциплін.

Напрям підготовки "філологія" ("мова та література"):
   - (англійська мова та друга іноземна мова)

   Українська мова та література
   Англійська мова

Напрям підготовки "філологія" ("мова та література"):
   - (німецька мова та друга іноземна мова)
   - (іспанська мова та друга іноземна мова)
   - (французька мова та друга іноземна мова)
   - (китайська мова та друга іноземна мова)
   - (японська мова та друга іноземна мова)

   Українська мова та література

   Іноземна мова (англійська, німецька, французька чи іспанська)

Напрям підготовки "філологія" ("переклад"):
   - (англійська мова та друга іноземна мова)

   Українська мова та література
   Англійська мова

Напрям підготовки "філологія" ("переклад"):
   - (німецька мова та друга іноземна мова)

   Українська мова та література
   Німецька мова

Напрям підготовки "філологія" ("переклад"):
   - (французька мова та друга іноземна мова)

   Українська мова та література
   Французька мова

Напрям підготовки "філологія" ("переклад"):
   - (італійська мова та друга іноземна мова)
   - (новогрецька мова та друга іноземна мова)
   - (китайська мова та друга іноземна мова)
   - (японська мова та друга іноземна мова)
   - (турецька мова та друга іноземна мова)
   - (арабська мова та друга іноземна мова)
   - (корейська мова та друга іноземна мова)
   - (перська мова та друга іноземна мова)

   Українська мова та література

   Іноземна мова (англійська, німецька, французька чи іспанська)

Напрям підготовки "психологія"

   Українська мова та література
   Англійська мова


8. Абітурієнти, які мають бажання вступити до Університету на договірній основі, укладають договір (контракт) на підготовку з гарантією повної компенсації витрат на навчання. Договори укладаються як з підприємствами, організаціями, установами, так і з фізичними особами.
Договір укладається у п'ятиденний термін після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання на контрактній основі. У випадку неукладання договору в зазначений термін абітурієнт втрачає право на зарахування до Університету.

 

ІІІ. ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ "СПЕЦІАЛІСТ"


1. Університет оголошує прийом для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" з таких спеціальностей:

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Напрям підготовки "філологія", спеціальність "мова та література":
   - (англійська мова та друга іноземна мова);
   - (німецька мова та друга іноземна мова);
   - (іспанська мова та друга іноземна мова);
   - (французька мова та друга іноземна мова);
   - (китайська мова та друга іноземна мова);
   - (японська мова та друга іноземна мова);

Напрям підготовки "філологія", спеціальність "переклад":
   - (англійська мова та друга іноземна мова);
   - (німецька мова та друга іноземна мова);
   - (французька мова та друга іноземна мова);
   - (італійська мова та друга іноземна мова);
   - (новогрецька мова та друга іноземна мова);
   - (китайська мова та друга іноземна мова);
   - (японська мова та друга іноземна мова);
   - (турецька мова та друга іноземна мова);
   - (арабська мова та друга іноземна мова);
   - (корейська мова та друга іноземна мова);
   - (перська мова та друга іноземна мова);
Напрям підготовки "філологія", спеціальності "мова та література" (англійська мова), "українська мова та література";
Напрям підготовки "психологія", спеціальність "психологія";
Напрям підготовки "філологія", спеціальність "прикладна лінгвістика";
Напрям підготовки "менеджмент", спеціальність "менеджмент організацій";
Напрям підготовки "право", спеціальність "правознавство".

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ


Напрям підготовки "філологія", спеціальність "мова та література":
   - (англійська мова);
   - (німецька мова);
   - (французька мова);
   - (іспанська мова);

Напрям підготовки "філологія", спеціальність "переклад":
   - (англійська мова);

Напрям підготовки "менеджмент", спеціальність "менеджмент організацій";

Напрям підготовки "право", спеціальність "правознавство".

ЕКСТЕРНАТНА ФОРМА НАВЧАННЯ


Напрям підготовки "філологія", спеціальність "мова та література":
   - (англійська мова та друга іноземна мова);
   - (німецька мова та друга іноземна мова);
   - (французька мова та друга іноземна мова);
   - (іспанська мова та друга іноземна мова);
   - (китайська мова та друга іноземна мова);
   - (японська мова та друга іноземна мова);

Напрям підготовки "філологія", спеціальність "переклад":
   - (англійська мова та друга іноземна мова);
   - (німецька мова та друга іноземна мова);
   - (французька мова та друга іноземна мова);
   - (італійська мова та друга іноземна мова);
   - (новогрецька мова та друга іноземна мова);
   - (китайська мова та друга іноземна мова);
   - (японська мова та друга іноземна мова);
   - (турецька мова та друга іноземна мова).
   - (арабська мова та друга іноземна мова);
   - (перська мова та друга іноземна мова);
   - (корейська мова та друга іноземна мова);

Напрям підготовки "психологія", спеціальність "психологія".

Термін навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста - 10 місяців.
Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за державним замовленням та на платній основі - за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.
На навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста приймаються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають документ державного зразка - диплом бакалавра за відповідним напрямом підготовки.

2. Вступники подають особисто заяву про вступ на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста, в якій вказують спеціальність, форму навчання.
До заяви вступник додає:
   - диплом бакалавра з додатком, за особистим вибором оригінали або завірені копії;
   - копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
   - медичну довідку за формою 086-о (оригінал або її завірену копію) (крім осіб, які закінчили Університет у 2009 р.);
   - 6 фотокарток розміром 3х4 см;
   - копію першої сторінки паспорта.
Усі копії документів завіряються за оригіналом Університетом або в установленому порядку.
Паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього, оригінал медичної довідки за формою 086-о (при поданні їх копій) вступник пред'являє особисто.
Абітурієнти, які мають бажання вступити до Університету на договірній основі, укладають договір (контракт) на підготовку з гарантією повної компенсації витрат на навчання. Договори укладаються як з підприємствами, організаціями, установами, так і з фізичними особами.
Договір укладається у п'ятиденний термін після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання на контрактній основі. У випадку неукладання договору в зазначений термін абітурієнт втрачає право на зарахування до Університету.

3. Прийом документів на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста здійснюється з 22 червня по 20 липня 2009 р.
Зарахування - до 5 серпня 2009 р.
Прийом документів та зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" можуть бути продовжені за згодою Міністерства освіти і науки України до 30 серпня 2009 р.

4. Зарахування на навчання за кошти державного бюджету за освітньо-професійною програмою спеціаліста здійснюється на підставі оцінок з додатка до диплома бакалавра.
Підрахунок здійснюється шляхом вирахування середнього бала всіх оцінок, що входять до додатка, включаючи оцінки за державні іспити. У випадку однакового середнього бала в додатку до диплома вираховується середній бал усіх оцінок, отриманих за всі роки навчання у вищому навчальному закладі. Якщо ж і цей бал однаковий, то вираховується середній бал усіх оцінок, отриманих студентом за всі роки навчання у вищому навчальному закладі з профілюючих дисциплін.

5. Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або на декілька спеціальностей чи на різні форми навчання в Університеті, у п'ятиденний термін після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, а також за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, зобов'язані подати оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього, медичної довідки до приймальної комісії університету, в якому вони вирішили навчатися за державним замовленням.
При вступі абітурієнта для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінал документа про освітньо-кваліфікаційний рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінал медичної довідки зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього терміну навчання.
Особи, які в установлений термін (п'ять днів) не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень, додатка до нього державного зразка та медичної довідки, втрачають право зарахування на навчання в Університеті за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.
Для зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб вступник має право подати до приймальної комісії завірені копії документа про освітньо-кваліфікаційний рівень державного зразка і додатка до нього та медичної довідки за умови його одночасного навчання в цьому або іншому навчальному закладі за іншими освітньо-професійною програмою і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, в якому зберігаються оригінали документів.
Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, в якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

6. Абітурієнти, які мають бажання вступити до Університету на договірній основі, укладають договір (контракт) на підготовку з гарантією повної компенсації витрат на навчання. Договори укладаються як з підприємствами, організаціями, установами, так і з фізичними особами.
Договір укладається у п'ятиденний термін після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання на контрактній основі. У випадку неукладання договору в зазначений термін абітурієнт втрачає право на зарахування до Університету.

ІV. ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ "МАГІСТР"


1. Університет оголошує прийом до магістратури для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" з таких спеціальностей:
   - "мова та література" (англійська мова та друга іноземна мова);
   - "мова та література" (німецька мова та друга іноземна мова);
   - "мова та література" (іспанська мова та друга іноземна мова);
   - "мова та література" (французька мова та друга іноземна мова);
   - "мова та література" (китайська мова та друга іноземна мова);
   - "мова та література" (японська мова та друга іноземна мова);
   - "переклад" (англійська мова та друга іноземна мова);
   - "переклад" (німецька мова та друга іноземна мова);
   - "переклад" (французька мова та друга іноземна мова);
   - "переклад" (новогрецька мова та друга іноземна мова);
   - "переклад" (італійська мова та друга іноземна мова);
   - "переклад" (японська мова та друга іноземна мова);
   - "переклад" (китайська мова та друга іноземна мова);
   - "переклад" (арабська мова та друга іноземна мова);
   - "переклад" (турецька мова та друга іноземна мова);
   - "переклад" (корейська мова та друга іноземна мова);
   - "переклад" (перська мова та друга іноземна мова);
   - українська мова та література;
   - "прикладна (комп'ютерна) лінгвістика";
   - "психологія".
Термін навчання в магістратурі - 10 місяців.
Форма навчання - денна (очна).
Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за державним замовленням та на платній основі - за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.
Підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" Університет здійснює на платній основі.
До магістратури Університету приймаються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають документ про освіту державного зразка - диплом бакалавра за відповідним напрямом підготовки або спеціаліста за відповідною спеціальністю.

2. Вступники подають особисто заяву про вступ до магістратури Університету, в якій вказують спеціальність, форму навчання.
До заяви вступник додає:
   - диплом бакалавра або спеціаліста, додатки до диплома бакалавра і спеціаліста, за особистим вибором оригінали або завірені копії;
   - копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
   - медичну довідку за формою 086-о (оригінал або її завірену копію) (крім осіб, які закінчили Університет у 2009 р.);
   - 6 фотокарток розміром 3х4 см;
   - копію першої сторінки паспорта.
Усі копії документів завіряються за оригіналом Університетом або в установленому порядку.
Паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього, оригінал медичної довідки за формою 086-о (при поданні їх копій) вступник пред'являє особисто.
Абітурієнти, які мають бажання вступити до Університету на договірній основі, укладають договір (контракт) на підготовку з гарантією повної компенсації витрат на навчання. Договори укладаються як з підприємствами, організаціями, установами, так і з фізичними особами.
Договір укладається у п'ятиденний термін після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання на контрактній основі. У випадку неукладання договору в зазначений термін абітурієнт втрачає право на зарахування до Університету.

3. Прийом документів до магістратури здійснюється з 22 червня по 20 липня 2009 р. Зарахування - до 5 серпня 2009 р.
Прийом документів та зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" можуть бути продовжені за згодою Міністерства освіти і науки України до 30 серпня 2009 р.

4. Зарахування на навчання за освітньо-професійною програмою магістра здійснюється на конкурсній основі на підставі оцінок з додатка до диплома бакалавра для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, та на підставі оцінок з додатків до дипломів бакалавра та спеціаліста - для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст".
Підрахунок здійснюється шляхом вирахування середнього бала всіх оцінок, що входять до додатка(ів), включаючи оцінки за державні іспити. У випадку однакового середнього бала в додатку(ах) до диплома(ів) вираховується середній бал усіх оцінок, отриманих за всі роки навчання у вищому навчальному закладі. Якщо ж і цей бал однаковий, то вираховується середній бал усіх оцінок, отриманих студентом за всі роки навчання у вищому навчальному закладі з профілюючих дисциплін.

5. Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або на декілька спеціальностей чи на різні форми навчання в Університеті, у п'ятиденний термін після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування до магістратури на навчання за державним замовленням, а також за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, зобов'язані подати оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього, медичної довідки до приймальної комісії університету, в якому вони вирішили навчатися за державним замовленням.
При вступі абітурієнта для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінал документа про освітньо-кваліфікаційний рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінал медичної довідки зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього терміну навчання.
Особи, які в установлений термін (п'ять днів) не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень, додатка до нього державного зразка та медичної довідки, втрачають право зарахування на навчання в магістратурі за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.
Для зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб вступник має право подати до приймальної комісії завірені копії документа про освітньо-кваліфікаційний рівень державного зразка і додатка до нього та медичної довідки за умови його одночасного навчання в цьому або іншому навчальному закладі за іншими освітньо-професійною програмою і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, в якому зберігаються оригінали документів.
Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, в якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

6. Абітурієнти, які мають бажання вступити до Університету на договірній основі, укладають договір (контракт) на підготовку з гарантією повної компенсації витрат на навчання. Договори укладаються як з підприємствами, організаціями, установами, так і з фізичними особами.
Договір укладається у п'ятиденний термін після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання на контрактній основі. У випадку неукладання договору в зазначений термін абітурієнт втрачає право на зарахування до Університету.

Прийом для здобуття другої вищої освіти для всіх категорій громадян Університет здійснює на контрактній основі. Зарахування до Університету з усіх напрямів підготовки (спеціальностей) проводиться за наслідками вступної співбесіди з іноземної мови.

Усі питання, пов'язані з прийомом до Університету, вирішуються приймальною комісією відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України.


Відповідальний секретар
приймальної комісії                   М.В. Жиленко