ГОЛОВНА 

 

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний

університет

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

_____________ А.А. Мазаракі

 

 

 

Затверджую

Ректор Київського національного торговельно-економічного університету

_______________ Мазаракі А.А.

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

на 2009-2010 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

   

 

Київ 2008

 

 

 

Шановний абітурієнте !

 

Ми раді, що Ви визначилися у виборі своєї майбутньої професії.

 

Наш колектив допоможе Вам знайти своє місце в Університеті та у подальшому житті. Проте лише тільки Ваш розум та Ваша душа спроможні зробити з Вас професіонала, здатного створювати щось нове, неповторне, таке потрібне людям. Щоб стати ним, треба наполегливо вчитись. І в першу чергу пізнавати і вдосконалювати себе, силою волі і працею виплекати у собі

 

Л  Ю  Д  И  Н  У

 

з широким світоглядом, науково-творчим мисленням, добру і щиросердну.

Зумійте у студентському колективі сформувати себе духовно і фізично, щоб впевнено і сміливо крокувати у майбутнє.

 

         Ректор КНТЕУ ,

доктор економічних наук, професор,

академік АПН України,

заслужений діяч науки і

техніки України                                                                  А.А.Мазаракі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До Київського національного торговельно-економічного університету приймаються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

         Прийом до університету здійснюється для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

Нормативний зміст та термін навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра визначається стандартами вищої освіти.

На перший курс навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра приймаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту, а також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста незалежно від професійного спрямування (спеціальності), джерел фінансування, форм та року закінчення навчання.

Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства (із змінами), постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 Про навчання іноземних громадян в Україні (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів, Указів Президента України від 25.03.94 № 112 Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації та від 03.06.94 № 271 Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова.

         Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобовязаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення.

         Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до університету за напрямами підготовки галузі знань: журналістика та інформація (реклама і звязки з громадськістю) та соціально-політичні науки (психологія) користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання з кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з кількістю балів вступних випробувань.

При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено університетом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (професійне спрямування).

         З метою вирішення проблем регіонів при вступі до університету організовується цільовий прийом:

       відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (із змінами), особи з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами зараховуються поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче 124 балів за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200 балів);

       на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості (із змінами) Міністерство освіти і науки України щорічно доводить квоту прийому сільської молоді на поточний навчальний рік до університету.

Місця для цільового прийому виділяються університету у межах обсягу підготовки за державним замовленням, але їх кількість не повинна перевищувати 25 % з кожного напряму підготовки (професійного спрямування).

В Київському національному торговельно-економічному університеті прийом та навчання здійснюються за такими формами: денна (очна), заочна, екстернатна.

Фінансування підготовки фахівців в університеті здійснюється:

       за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів за державним замовленням;

       за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;

       за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

Обсяги прийому на навчання в університеті за освітньо-професійними програмами бакалавра за рахунок видатків державного бюджету визначаються щороку міністерством освіти і науки України, у підпорядкуванні якого перебуває університет, з урахуванням видатків державного бюджету.

Громадяни України мають право на безоплатну освіту в університеті незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоровя, місця проживання та інших обставин, їм гарантується здобуття на конкурсній основі вищої освіти всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів в університеті за кошти державного бюджету в межах вимог державних стандартів, якщо вищу освіту за цим освітньо-кваліфікаційним рівнем громадянин здобуває вперше.

Громадяни України, які за станом здоровя втратили можливість виконувати службові чи посадові обовязки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, мають право безкоштовно здобувати вищу освіту в університеті за другим напрямом (спеціальністю). Такі особи до заяви додають довідку медико-соціальної експертної комісії.

Відповідно до Закону України Про вищу освіту університет здійснює прийом студентів з оплатою вартості навчання на умовах договору у межах чисельності, обумовленої ліцензією, понад установлені обсяги прийому на навчання, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету.

Фінансування підготовки екстернів здійснюється тільки за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Прийом до університету на освітньо-професійні програми підготовки бакалавра здійснюється за загальним конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання.

Університет в повному обсязі забезпечує дотримання прав громадян на вищу освіту, установлених законодавством України, гласність і відкритість роботи приймальної комісії, обєктивність оцінки знань вступників.

Університет оголошує прийом вступників тільки за наявності ліцензії на здійснення освітньої діяльності за відповідними напрямами підготовки та спеціальностями.

Приймальна комісія університету створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності певного напряму та правилами прийому. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності певного напряму фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

У Київському національному торговельно-економічному університеті встановлені такі форми вступних випробувань:

-      вступні випробування (у письмовій формі за тестовими технологіями) із загальноосвітніх дисциплін для категорії вступників з числа громадян України, які здобули повну загальну середню освіту за межами України, військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та державної спеціальної служби транспорту, звільнених з військової служби в рік вступу до університету, військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, для іноземців українського походження, які отримали направлення від українських національно-культурних товариств , категорій осіб з обмеженими фізичними можливостями (інваліди 1 та 2 груп, діти-інваліди);

-      комплексні вступні випробування (співбесіди) із загальноосвітніх для осіб, яким надане таке право законом України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

Перелік (кількість) сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (та вступних дисциплін), які вступник подаватиме (та / або складатиме) для вступу на обраний напрям підготовки (професійне спрямування) на денній та заочній формах навчання, екстернаті (профільна дисципліна іде першою):

 

 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: фінанси і кредит

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Професійні спрямування: державні фінанси, управління державними фінансовими ресурсами, страховий менеджмент, фінанси підприємства, фінансове посередництво, банківська справа.

Вступні дисципліни: математика; географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

(Для професійного спрямування банківська справа вступні дисципліни: математика, географія або іноземна мова (англ.), українська мова та література).

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 3 роки 10 місяців.

Конкурс за напрямом підготовки.

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Професійні спрямування: державні фінанси, банківська справа.

Вступні дисципліни: математика або географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

(Для професійного спрямування банківська справа вступні дисципліни: математика або географія або іноземна мова (англ.), українська мова та література).

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 4 роки 5 місяців.

Конкурс за напрямом підготовки.  

 

ЕКСТЕРНАТ

Професійні спрямування: державні фінанси, управління державними фінансовими ресурсами, страховий менеджмент, фінанси підприємства, фінансове посередництво, банківська справа

Вступні дисципліни: математика; географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

(Для професійного спрямування банківська справа вступні дисципліни: математика, географія або іноземна мова (англ.), українська мова та література).

 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: Облік і аудит

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Професійні спрямування: облік і аудит в підприємництві, державний фінансовий контроль.

Вступні дисципліни: математика; географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 3 роки 10 місяців.

Конкурс за напрямом підготовки.  

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Професійні спрямування: облік і аудит в підприємництві, державний фінансовий контроль.

Вступні дисципліни: математика або географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 4 роки 5 місяців.

Конкурс за напрямом підготовки.  

 

ЕКСТЕРНАТ

Професійні спрямування: облік і аудит в підприємництві, державний фінансовий контроль.

Вступні дисципліни: математика; географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМства

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Професійне спрямування: економіка підприємництва на ринку товарів та послуг.

Вступні дисципліни: математика; географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 3 роки 10 місяців.

Конкурс за напрямом підготовки.  

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Професійне спрямування: економіка підприємництва на ринку товарів та послуг.

Вступні дисципліни: математика або географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 4 роки 5 місяців.

Конкурс за напрямом підготовки.  

 

ЕКСТЕРНАТ

Професійне спрямування: економіка підприємництва на ринку товарів та послуг.

Вступні дисципліни: математика; географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: економічна кібернетика

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Професійне спрямування: економічна кібернетика.

Вступні дисципліни: математика; географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 3 роки 10 місяців.

Конкурс за напрямом підготовки.

 

ЕКСТЕРНАТ

Професійне спрямування: економічна кібернетика.

Вступні дисципліни: математика; географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: маркетинг

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Професійні спрямування: маркетинг на ринку товарів та послуг, рекламний бізнес.

Вступні дисципліни: математика; географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 3 роки 10 місяців.

Конкурс за напрямом підготовки.

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Професійне спрямування: маркетинг на ринку товарів та послуг.

Вступні дисципліни: математика або географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 4 роки 5 місяців.

Конкурс за напрямом підготовки.  

 

ЕКСТЕРНАТ

Професійні спрямування: маркетинг на ринку товарів та послуг, рекламний бізнес.

Вступні дисципліни: математика; географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: міжнародна економіка

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Професійне спрямування: міжнародна економіка

Вступні дисципліни: математика; географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 3 роки 10 місяців.

Конкурс за напрямом підготовки.  

 

ЕКСТЕРНАТ

Професійне спрямування: міжнародна економіка

Вступні дисципліни: математика; географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

 

 

 

 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: МЕНЕДЖМЕНТ

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Професійні спрямування: менеджмент організацій торгівлі, менеджмент готельно-ресторанного бізнесу, менеджмент туристичної індустрії, менеджмент митної справи, менеджмент виставкової діяльності, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент антимонопольної діяльності.

Вступні дисципліни: математика; географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 3 роки 10 місяців.

Конкурс за напрямом підготовки.  

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Професійні спрямування: менеджмент організацій торгівлі, менеджмент готельно-ресторанного бізнесу, менеджмент туристичної індустрії, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент антимонопольної діяльності.

Вступні дисципліни: математика або географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 4 роки 5 місяців.

Конкурс за напрямом підготовки.  

 

ЕКСТЕРНАТ

Професійні спрямування: менеджмент організацій торгівлі, менеджмент готельно-ресторанного бізнесу, менеджмент туристичної індустрії, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент антимонопольної діяльності.

Вступні дисципліни: математика; географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: ПРАВО

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Професійні спрямування комерційне право, фінансове право, правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності.

Вступні дисципліни: математика; географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 3 роки 10 місяців.

Конкурс за напрямом підготовки.  

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Професійні спрямування комерційне право, фінансове право, правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності.

Вступні дисципліни: математика або географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 4 роки 5 місяців.

Конкурс за напрямом підготовки.  

 

ЕКСТЕРНАТ

Професійні спрямування: комерційне право, фінансове право, правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності.

Вступні дисципліни: математика; географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: Товарознавство і

торговельне підприємництво

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Професійні спрямування: управління товарними системами та мерчандайзинг, товарознавство та комерційна логістика, товарознавство та організація зовнішньої торгівлі, товарознавство та експертиза в митній справі, експертиза товарів та послуг.

Вступні дисципліни: математика; географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 3 роки 5 місяців.

Конкурс за напрямом підготовки.  

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Професійні спрямування: управління товарними системами та мерчандайзинг, товарознавство та комерційна логістика, товарознавство та експертиза в митній справі.

Вступні дисципліни: математика або географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 4 роки 5 місяців.

Конкурс за напрямом підготовки.  

 

 

 

 

 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: готельно-ресторанна справа

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Професійне спрямування: готельно-ресторанна справа.

Вступні дисципліни: математика; географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 3 роки 10 місяців.

Конкурс за напрямом підготовки.  

 

ЕКСТЕРНАТ

Професійне спрямування: готельно-ресторанна справа.

Вступні дисципліни: математика; географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: туризм

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Професійне спрямування: туризм.

Вступні дисципліни: математика; географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 3 роки 10 місяців.

Конкурс за напрямом підготовки.  

 

ЕКСТЕРНАТ

Професійне спрямування: туризм.

Вступні дисципліни: математика; географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: Харчові технології та інженерія 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Професійне спрямування: технологія харчування, ресторанна справа та сервіс.

Вступні дисципліни: математика; географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 3 роки 10 місяців.

Конкурс за напрямом підготовки.  

 

Заочна ФОРМА НАВЧАННЯ

Професійне спрямування: технологія харчування, ресторанна справа та сервіс.

Вступні дисципліни: математика або географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 4 роки 10 місяців.

Конкурс за напрямом підготовки.

 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: психологія

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Професійне спрямування: психологія.

Вступні дисципліни: математика або біологія; географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 3 роки 10 місяців.

Конкурс за напрямом підготовки.  

 

ЕКСТЕРНАТ

Професійне спрямування: психологія.

Вступні дисципліни: математика або біологія; географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: Реклама і звязки з громадськістю

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Професійне спрямування: реклама і звязки з громадськістю.

Вступні дисципліни: математика; географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 3 роки 10 місяців.

Конкурс за напрямом підготовки.

 

ЕКСТЕРНАТ

Професійне спрямування: реклама і звязки з громадськістю.

Вступні дисципліни: математика; географія або іноземна мова (англ., нім., франц.); українська мова та література.

 

 

Умови участі у конкурсі ТА ЗАРАХУВАННЯ

Конкурсний відбір вступників з загальноосвітніх предметів здійснюється за сумою балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти, виданих вступникам у поточному році.

Для конкурсного відбору зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень вступників підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з результатами оцінювання знань (від 100 до 200 балів). Мінімальна сума балів з кожного предмету дорівнює 124 бали за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів). Сертифікати з кількістю балів нижче встановленого рівня (100-123 бали за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів)) не приймаються.

При вступі на перший курс за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти є обовязковим.

Всі категорії вступників подають три сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (за вибором вступника) та / або складатимуть три вступні дисципліни (за вибором вступника) на денну форму навчання та два сертифікати (за вибором вступника) та / або складатимуть дві дисципліни (за вибором вступника) на заочну форму навчання.

Для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра вступники, які атестовані з української мови подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови і літератури з результатами оцінювання знань у поточному році. Для осіб, які не вивчали української мови і літератури, приймальна комісія з урахуванням наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступне випробування з тієї мови і літератури, оцінки з яких виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

         Вступні випробування (екзамени, співбесіда) проводяться на основі програм вступних випробувань із загальноосвітніх предметів затверджених головою приймальної комісії.

         У Київському національному торговельно-економічному університеті на вступних випробуваннях використовується 100-бальна шкала оцінювання знань вступників з кожного предмету (від 0 до 100 балів), яка переводиться у стандартизовану шкалу Українського центру оцінювання якості освіти (від 100 до 200 балів).

Мінімальна кількість балів з кожного предмета дорівнює 124 бали за шкалою Українського центру оцінювання якості освіти. У випадку одержання меншої кількості балів вступник до складання інших предметів не допускається.

         Особи, які без поважних причин не зявилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час, а також ті, які забрали документи після дати закінчення прийому документів до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсі не допускаються.

         Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія, яка працює відповідно до Положення про апеляційну комісію.

Зараховуються до університету за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (від 124 до 200 балів за 100-бальною шкалою оцінювання знань):

а) учасники міжнародних олімпіад, призери (особи, нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (професійні спрямування), для яких профільним є предмет зазначений у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, з якого вони були учасниками, призерами олімпіад, конкурсів (якщо число поданих заяв від учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України на певний напрям підготовки (професійне спрямування) перевищує 50 % від обсягу державного замовлення, доведеного університету на цей напрям підготовки (професійне спрямування), зарахування за рішенням приймальної комісії проводиться за сумою балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти.

Дія пункту а поширюється тільки на учасників та призерів олімпіад, конкурсів, що проводилися Міністерством освіти і науки України, які під час проведення олімпіад, конкурсів навчались у поточному навчальному році в 11, 12-х класах старшої школи та на випускних курсах професійно-технічних навчальних закладів при вступі до університету на базі повної загальної середньої освіти.

         За умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів від 124 до 200 балів за 100-бальною шкалою оцінювання знань за наслідками співбесіди зараховуються до університету особи, яким Законом України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи надане таке право.

         Вступники, які отримали 100-123 бали за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200 балів) з окремих предметів за результатами співбесіди мають право брати участь у загальному конкурсі з урахуванням кількості балів зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти.

Категорії вступників з числа громадян України, які здобули повну загальну середню освіту за межами України, військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та державної спеціальної служби транспорту, звільнених з військової служби в рік вступу до університету, військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір з кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з кількістю балів вступних випробувань, із загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до університету.

Категорії осіб з обмеженими фізичними можливостями (інваліди 1 та 2 груп, діти-інваліди) за бажанням беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір з кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з кількістю балів вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до університету на відповідний напрям підготовки (професійне спрямування).

Зараховуються поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або одержанні відповідної кількості балів на вступному випробуванні (від 124 до 200 балів за 100-бальною шкалою оцінювання знань):

        особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;

        діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а також особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років;

        інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (професійним спрямуванням);

        особи, яким Законом України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право.

        діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обовязків;

        особи, яким Законом України Про підвищення престижності шахтарської праці надане таке право;

        члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві Шахта імені О.Ф. Засядька, згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 року № 6 Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників.

         Відповідно до суми балів за окремим конкурсом зараховуються на цільові місця:

        особи, які мають цільове направлення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 р. № 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості" (із змінами);

        особи, які мають цільове направлення згідно з Законом України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

За рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування до університету понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати університет, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.

         За рівністю балів переважне право на зарахування до університету навчання мають:

        особи, яким Законом України Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні (із змінами) надане таке право;

        особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді;

        особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 р. № 849 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році;

        випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою (срібною) медаллю;

        особи, які проживають на території населеного пункту, якому в установленому порядку надано статус гірського;

        випускники системи довузівської підготовки університету (які отримали свідоцтво про закінчення підготовчих курсів КНТЕУ у поточному навчальному році);

        випускники старшої школи, які нагороджені похвальною грамотою За особливі досягнення у вивченні окремих предметів, якщо вони вступають на напрями підготовки (професійні спрямування), для яких профільними є вступні випробування з цих предметів;

        випускники вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, ліцеїв, гімназій, середніх загальноосвітніх шкіл, які входять до навчального комплексу університету, або мають з ним відповідні угоди про співробітництво;

        особи, які направлені міністерствами, підприємствами, організаціями та установами у відповідності з укладеними університетом договорами; 

        випускники профільних класів гімназій, ліцеїв, шкіл, які отримали спеціальні знання, якщо вони вступають на відповідне професійне спрямування;

        особи, які мають вищий бал сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти з профільної дисципліни;

        особи, які працюють за фахом;

        особи, які мають стаж роботи;

        вступники, які мають вищий середній бал атестату.

За рівністю балів переважне право на зарахування до університету на навчання без відриву від виробництва мають:

        особи, яким Законом України Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні (із змінами) надане таке право;

        особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді;

        особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 р. № 849 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році;

        випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою (срібною) медаллю;

        особи, які проживають на території населеного пункту, якому в установленому порядку надано статус гірського;

        особи, які працюють за фахом обраної спеціальності;

        особи, які мають стаж роботи;

        випускники системи довузівської підготовки університету (які отримали свідоцтво про закінчення підготовчих курсів КНТЕУ у поточному навчальному році);

        випускники старшої школи, які нагороджені похвальною грамотою За особливі досягнення у вивченні окремих предметів, якщо вони вступають на напрями підготовки (професійні спрямування), для яких профільними є вступні випробування з цих предметів;

        випускники вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, ліцеїв, гімназій, середніх загальноосвітніх шкіл, які входять до навчального комплексу університету, або мають з ним відповідні угоди про співробітництво;

        особи, які направлені міністерствами, підприємствами, організаціями та установами у відповідності з укладеними університетом договорами; 

        випускники профільних класів гімназій, ліцеїв, шкіл, які отримали спеціальні знання, якщо вони вступають на відповідне професійне спрямування;

        особи, які мають вищий бал сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти з профільної дисципліни;

        вступники, які мають вищий середній бал атестату.

Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.12.95 р. № 340 зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.01.96 р. за № 1/1026.

За наявності вакантних місць приймальна комісія університету має право допускати до участі в конкурсі щодо зарахування осіб, які подали документи на інший напрям, інше професійне спрямування, за іншою формою навчання за заявою вступника за умови наявності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, які відповідають переліку вступних предметів затвердженому на цей напрям (професійне спрямування).

Особи, які не пройшли за конкурсом до університету, можуть брати участь з відповідними балами у конкурсі до інших вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації.

         Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з університету. На звільнені при цьому місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування до університету) і не пройшли за конкурсом на навчання в університеті або в іншому навчальному закладі відповідного рівня акредитації.

 

СТРОКИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ

            Прийом документів на всі напрями, професійні спрямування денної та заочної форм навчання, екстернату осіб, які вступають до університету за освітньо-професійними програмами бакалавра розпочинається з 29 червня і закінчується 29 липня.

          Прийом документів на денну та заочну форми навчання, екстернат за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на місця, що фінансуються за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб за погодженням з Міністерством освіти і науки України може бути подовжено до 30 серпня 2008 року.

 

Умови подання ДОКУМЕНТІВ

                 Усі документи в приймальну комісію вступники подають особисто за власним вибором: оригінали або завірені копії. Усі копії документів завіряються за оригіналом приймальною комісією університету або в установленому порядку.

          Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), документ про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додаток до нього, сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти та медичну довідку за формою 086-О (при поданні їх копій) вступник предявляє в оригіналі.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

            Документи, які вступники подають на всі напрями (професійні спрямування) освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра денної та заочної форм навчання, екстернату:

1. Заява на ім'я ректора про вступ до університету.

2. Документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього (оригінали або завірені копії).

3. Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з загальноосвітніх предметів, що відповідають переліку вступних випробувань, визначеному правилами прийому, для участі у конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (професійне спрямування) вступник подає за власним бажанням (оригінали або завірені копії).

4. Копія трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи).

5. Шлюбне свідоцтво (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в документах: у паспорті, атестаті, дипломі, сертифікатах).

6. Медична довідка за формою 086-О (оригінал або завірена копія).

7. 6 фотокарток розміром 3х4 см.

8. Довідка про ідентифікаційний код.

9. Свідоцтво про закінчення підготовчих курсів КНТЕУ у поточному навчальному році (для осіб, які закінчили підготовчі курси).

10. Свідоцтво про загальнодержавне соціальне страхування (для осіб які працюють).

11. Для вступу на місця державного замовлення призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та учасники міжнародних олімпіад, які мають право на зарахування без вступних випробувань, подають оригінали всіх документів.

12. Особи, які мають право на пільги, встановлені чинним законодавством України, пред'являють відповідний документ в оригіналі у терміни визначені для надання документів.

13. Поштовий конверт з маркою по Україні 1 шт.

Вступники мають право предявляти також направлення, видані міністерствами, підприємствами, організаціями, установами, що уклали відповідні угоди з університетом, а також документи, які засвідчують їх особисті досягнення (грамоти, дипломи, посвідчення та ін.) в оригіналі.

За відсутності повного переліку документів вступник до участі у конкурсі (вступних випробуваннях) та зарахуванні не допускається.

 

УМОВИ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ВСТУПНИКІВ ДО ЗАРАХУВАННЯ

Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів, або на декілька напрямів підготовки (професійних спрямувань) чи на різні форми навчання в університеті у пятиденний строк після завершення вступних випробувань по всім напрямам (професійним спрямуванням) для тих вступників, що мають на це право та оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, зобовязані подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної комісії, якщо вони вирішили навчатись в університеті за державним замовленням. При зарахуванні вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки (професійними спрямуваннями) за різними формами навчання в університеті або в іншому вищому навчальному закладі оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, медичної довідки та сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у тому вищому навчальному закладі, у якому він вирішив навчатись за державним замовленням протягом усього терміну навчання.

Особи, які в установлений строк (пять днів) після оголошення списків не подали до приймальної комісії оригіналів документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти утрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

Для зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб вступник має право подати до приймальної комісії завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, медичної довідки, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти за умови його одночасного навчання в університеті або в іншому вищому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною програмою і формою навчання. Зазначені копії документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому знаходяться оригінали документів, зберігаються в університеті протягом усього терміну навчання.

Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

         Особи, які вступають до університету на підготовку, за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали договори з університетом відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

СТРОКИ КОНКУРСУ СЕРТИФІКАТІВ,

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА ЗАРАХУВАННЯ

            Конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та вступні випробування для визначених цими правилами категорій осіб по всіх напрямах, професійних спрямуваннях денної та заочної форм навчання, екстернату проводяться з 2 серпня. Зарахування 7 серпня.

Конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, вступні випробування та зарахування на місця денної та заочної форм навчання, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра та екстернату, за погодженням з Міністерством освіти і науки України проводяться додатково до 30 серпня при наявності вакантних місць.

 

 

 

Відповідальний секретар

приймальної комісії                                                            Кулагін Ю.І.